Згода на обробку персональних даних

Підписанням цього документу Я надаю згоду на обробку моїх персональних даних відповідно до сформульованої в цьому документі мети.

Персональні дані оброблятимуться з метою укладення та виконання Договорів та інших правочинів, ініційованих мною, реалізація прав та обов’язків сторін, що випливають з правочинів та/або вимог чинного законодавства, розміщення оголошень на сайті Компанії, виконання інших ініційованих сторонами правочинів, проведення заходів прямого/непрямого, маркетингу в т.ч. щодо моніторингу якості наданих мені Компанією послуг, розгляд скарг та пропозицій, направлених мною, забезпечення доведення до мого відома інформації, яка може мене зацікавити для задоволення моїх потреб, в т.ч. інформування мене про розміщені на сайті Компанії оголошення, забезпечення реалізації інших сфер відносин та/або надання мені додаткових супутніх послуг в межах укладених договорів, що вимагатимуть обробки персональних даних відносно мене в силу дотримання вимог законодавства, умов договорів та/або інших правочинів, чи для реалізації прав, обов’язків і інтересів сторін. 

Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» даю згоду на:

- обробку моїх персональних даних з первинних джерел у такому обсязі (зокрема відомості про освіту, професію, спеціальність та кваліфікацію, науковий ступінь, вчене звання, підвищення кваліфікації, паспортні дані, дані про нагороди; відомості про декларування доходів, зобов’язання фінансового характеру та відомості про майновий стан державного службовця і особи, яка претендує на зайняття посади державного службовця, щодо себе та членів своєї сім’ї, автобіографічні дані, відомості про трудову діяльність, особисті відомості (вік, стать, родинний стан, склад сім’ї тощо), відомості про зареєстроване або фактичне місце проживання, відомості про перебування на військовому обліку, дані, що стосуються стану здоров’я в межах, визначених законодавством, дані щодо періоду надання відпусток дані, що підтверджують право працівника на пільги, встановлені законодавством, дані про присвоєння ідентифікаційного номера платника податків, електронні ідентифікаційні дані (біографічні довідки, номери телефонів), запис зображення (фото);

- використання персональних даних, що передбачає дії володільця бази щодо обробки цих даних, в тому числі використання персональних даних відповідно до їх професійних чи службових або трудових обов’язків, дії щодо їх захисту, а також дії щодо надання часткового або повного права обробки персональних даних іншим суб’єктам відносин, пов’язаних із персональними даними;

- поширення персональних даних, що передбачає дії володільця бази персональних даних щодо передачі відомостей про фізичну особу з бази персональних даних;

- доступ до персональних даних третіх осіб, що визначає дії володільця бази персональних даних у разі отримання запиту від третьої особи щодо доступу до персональних даних, у тому числі порядок доступу суб’єкта персональних даних до відомостей про себе.